תנאי שימוש ורכישה באתר

  • אתר זה “עולם הטכנולוגיה והחשמל” הינו אתר שמשמש מרכז מידע על החנות הפיזית וכן חנות וירטואלית לרכישת מוצרים שונים כמו כלי עבודה לטכנאים, מערכות אזעקה ומיגון, מצלמות אבטחה, מוצרי חשמל ביתיים ועוד. האתר מציע קנייה רגילה בו כמו גם מבצעים שונים לחברי המועדון.
  • האתר נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מיועד לשני המינים.
  • תקנון זה חל על כל שימוש באתר וכל רכישה שמתבצעת דרכו והוא הבסיס המשפטי לדיון בין הרוכש או מקבל המידע ובין “עולם הטכנולוגיה והחשמל” ולכן הינך מתבקש לקרוא תקנון זה בעיון.
  • המונח “פעולה” באתר מתייחס לכל הוספת תוכן באתר כמו גם העלאת תמונות, הזמנת מוצרים או רכישת מוצרים ושירותים, והזמנת שירותי התקנה של A.V premium security או תוכנה דומה ומהווה הבנה והסכמה של מבצע הפעולה לכל התנאים שמפורטים בתקנון ואישור מצדו כי לא תהיה כל תביעה במישרין או בעקיפין נגד “עולם הטכנולוגיה והחשמל” או המייצג אותה בגין הפעולה שהתבצעה באתר. אם אינך מסכים לאחד מהתנאים המובאים פה או יותר, הינך מתבקש שלא לעשות שום שימוש באתר.

1. כללי:

בתקנון זה יהיו למונחים הבאים המשמעות הרשומה לצדם:

1.1 “קונה” – מי שביצע פעולה כלשהיא באתר כפי שהמושג “פעולה” מוגדר בפתיח של תקנון זה.

1.2 “רכישה””קנייה” – רכישה או הזמנה של מוצר כלשהוא באתר בהתאם לתקנון זה בלבד.

1.3 “מוצר” – לרבות שירות.

1.4 “החברה” או “המפעיל” – “עולם הטכנולוגיה והחשמל” שבעליה מפעיל את האתר שמס’ הטלפון שלו 050-9124424.

2. קנייה באתר

2.1 האפשרות לרכישת מוצרים באתר הינה רק למחזיקי כרטיס אשראי של אחת מחברות האשראי שפועלות בישראל כחוק ובאמצעותו ניתן לבצע רכישות באתר. כמו כן תינתן אפשרות לרכישה באתר באמצעות העברה בנקאית.

2.2 הקנייה באתר מוגבלת לתושבי מדינת ישראל בעלי תעודת זהות ישראלית בתוקף בני 18 ומעלה, או לגוף משפטי מאוגד על פי דיני מדינת ישראל, ואשר נרשם באתר עם טופס ההצטרפות לאתר.

2.3 כל רכישה באתר מחייבת את אישור חברת האשראי לרכישה ולגביית התמורה על ידי “עולם הטכנולוגיה והחשמל”. ניתן לשלם באשראי או העברה בנקאית.

2.4 “עולם הטכנולוגיה והחשמל” הינה חנות פיזית ווירטואלית ומאפשרת לקבל כל שירות בנפרד. ניתן לרכוש מוצרים ולקחתם ללא התקנה שלהם, וכן ניתן להזמין התקנת מוצרים שנרכשו בחנויות אחרות פיזיות או וירטואליות.

2.5 “עולם הטכנולוגיה והחשמל” רשאית להפסיק את השימוש שעשה קונה באתר אם הוא לא עמד בתנאים הרשומים או ביצע פעולה שעלולה להפריע למשתמשים אחרים באתר. “עולם הטכנולוגיה והחשמל” תהיה ראשית לחסום אותו או להגביל את הגישה שלו לאתר ללא הודעה מוקדמת. הקונה מתחייב גם לפצות את “עולם הטכנולוגיה והחשמל” בגין כל הפסד או נזק שייגרמו לה ובכלל זה הוצאות משפטיות ושכ”ט עו”ד בגין הפרעות אלו. 

3. הקונה מתחייב:

3.1 לא לתרגם את האתר או ליצור נגזרות ממנו.

3.2 לא להכניס שום שינויים באתר או בתוכנה שעומדת מאחוריו.

3.3 לא להעביר את האתר או חלקים ממנו לצד שלישי.

3.4 לא להפיץ, להשכיר או לתת הרשאות שימוש באתר לצד שלישי.

3.5 לא להעתיק את האתר או חלקים ממנו.

3.6 לא לחסום או להגביל שימוש של אחרים.

3.7 הקונה יהיה אחראי לכל נזק שייגרם בגללו או בגלל מי מטעמו ל”עולם הטכנולוגיה והחשמל” או למי מטעמה כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהוא שלו.

3.8 הקונה לא יעביר ביודעין וירוסים או קבצים לא תקינים או יבצע מעשים בלתי חוקיים העלולים לפגוע במחשב אחר.

3.9 בעת מסירת תכנים לפרסום באתר “עולם הטכנולוגיה והחשמל” חלה על המשתמש האחריות הבלעדית על הפרסום ותוצאותיו. התכנים שימסור המשתמש לפרסום חייבים להיות חוקיים, כך למשל אסור לפרסם:
3.9.1 כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות או מפר אותן.
3.9.2 כל תוכן הידוע לך כשקרי.
3.9.3 כל תוכנת מחשב, יישום או קוד הכוללים וירוס לרבות סוסים טרוייאנים, יישומים מזיקים, תולעים, ואנדלים ואחרים.
3.9.4 כל תוכן בוטה או פורנוגרפי.
3.9.5 כל תוכן שמספק סימני זיהוי אישיים של אנשים מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום.
3.9.6 כל תוכן הפוגע בשמו הטוב של אדם, פוגע בפרטיותו או מהווה לשון הרע.
3.9.7 כל תוכן בעל אופי טורדני או מעליב.
3.9.8 כל תוכן המהווה עידוד לביצוע עבירה פלילית.
3.9.9 כל תוכן שיש בו או שהוא מעודד גזענות או אפליה על רקע של דת, מין, נטייה מינית, מחלה, צבע עור, השקפה פוליטית או על כל רקע אחר.
3.9.10 כל תוכן בעל אופי מסחרי.
3.9.11 כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או שעלול בדרך כלשהיא לפגוע במשתמשים.
3.9.12 כל תוכן שעלול להטעות צרכן.
3.9.13 כל תוכן עם גישה חסומה על ידי סיסמה או בכל דרך אחרת.

“עולם הטכנולוגיה והחשמל” רשאי לסרב לפרסם כל תוכן שייראה לו כמפר את הוראות השימוש הללו או שעלול לפגוע בשירותים או במוצרים הניתנים מטעמו של “עולם הטכנולוגיה והחשמל”.

4. חבר מועדון

4.1 המפעיל רשאי לאפשר קנייה באתר בין כחבר מועדון ובין כלקוח שאינו חבר מועדון.

4.2 כל מה שנוגע לסיסמה כמו הפיקוח עליה הוא באחריותו של הקונה.

4.3 על מנת להיות חבר מועדון (ככל שהמפעיל הקים מועדון כאמור) יש צורך בהרשמה. חבר מועדון יקבל את המחיר השמור לחברי מועדון.

4.4 “עולם הטכנולוגיה והחשמל” מתחייב שפרטיו האישיים של הקונה כמו גם פרטי האשראי שלו יהיו מוגנים בשיטת אבטחת SSL אך אין “עולם הטכנולוגיה והחשמל” אחראית במקרה של פריצה לא חוקית לאתר או גניבת פרטי המשתמש.

4.5 הקונה יהיה האחראי הבלעדי לשמירה על סודיות הסיסמה באתר.

4.6. “עולם הטכנולוגיה והחשמל” שומר על זכותו לשמור את פרטיו של הקונה על מנת להציע לו מבצעים, שירותים ומוצרים בעתיד.

4.7 עולם הטכנולוגיה יהיה רשאי לפנות אל הקונה ו/או לשלוח אליו הודעות בכל אמצעי המדיה לרבות הודעות שיווקיות, והקונה נותן את הסכמתו לכך מראש.

5. מכירה:

5.1 הקונה אשר מעוניין לרכוש מוצרים יתבקש למלא את כל פרטיו כמו שם, דואר אלקטרוני, כתובת ופרטים אחרים ובנוסף את פרטי כרטיס האשראי שלו ותוקפו, או לבצע העברה בנקאית ולהמציא לחברה באופן שתורה את האסמכתא על ביצועה, את המוצרים אותם בחר ואת כמותם.

5.2 המחירים באתר כוללים מע”מ.

5.3 לאחר אישור ההזמנה תגיע הודעה בדואר האלקטרוני אל הקונה ובשלב הבא יבצע “עולם הטכנולוגיה והחשמל” בדיקה של כרטיס האשראי וקבלת אישור מחברת האשראי. לאחר האישור תישלח הודעת החיוב לקונה וההזמנה תירשם במחשבי “עולם הטכנולוגיה והחשמל”. החיוב בפועל יתבצע לאחר ביצוע הפעולה. ניתן לשלם בהעברה בנקאית.

5.4 כל טעות בהקלדת הנתונים היא על אחריותו של הקונה והוא זה שיישא בתוצאותיה.

5.5 הקלדת הנתונים הינה למעשה התחייבות של הקונה לרכוש את המוצרים ולשלם את תמורתם, והוא מתחייב לוודא שחברת האשראי תעביר את הסכום ל”עולם הטכנולוגיה והחשמל”, או לבצע העברה בנקאית לטובת החברה.

6. תשלום:

6.1 התשלום על המוצרים יתבצע בתשלום אחד אלא אם כן בפירוט המוצר באתר ישנה אפשרות נוספת.

6.2 במידה וחברת האשראי לא תאפשר ל”עולם הטכנולוגיה והחשמל” לגבות את התמורה, או אם הקונה לא ביצע את ההעברה הבנקאית, ייחשב הדבר כביטול ההזמנה על ידי הקונה על כל המשתמע מכך. אין באמור כדי לגרוע מחובת הקונה לשלם את תמורת המוצר אם קיבל אותו.

6.3 הקונה יהיה זכאי לקבל את המוצר רק לאחר ששילם את מלוא תמורתו ולאחר שהתקבל אישור מחברת האשראי או אסמכתא על ביצוע העברה בנקאית.

7. המוצרים באתר:

7.1 מלאי המוצרים באתר ייקבע על ידי “עולם הטכנולוגיה והחשמל” בלבד.

7.2 “עולם הטכנולוגיה והחשמל” תציג בסמוך לכל מוצר את עלותו ואת העלות המשוערת למשלוח.

7.3 אם השליח לא הגיע לכתובת שנמסרה בתוך 21 ימים יהיה הקונה זכאי לבטל את העסקה ולקבל את התמורה המלאה בחזרה. לאחר ביטול העסקה וקבלת התמורה בחזרה לא יהיו לקונה כל טענה או תביעה כלפי “עולם הטכנולוגיה והחשמל”.

8. משלוח ואספקה:

8.1 הלקוח יחויב במלוא התשלום על המוצר והמשלוח.
האחריות על מסירת פרטי משלוח נכונים הינה של הלקוח, ו”עולם הטכנולוגיה והחשמל” לא תהיה אחראית ולא תהיה מחויבת לשלוח את המוצר במידה והלקוח מסר פרטים שגויים.

8.2 בתיאום מראש עם החברה ולאחר שנמסר לו כי המוצר מצוי בחנות, תינתן ללקוח האפשרות לאסוף את המוצר בחנות “עולם הטכנולוגיה והחשמל”.

8.3 כל הזמנה תישלח דרך חברת שליחויות או באיסוף עצמי מהחנות לאחר בדיקת זמינות המוצר בחנות בלבד. האיסוף יבוצע לאחר תיאום מראש.

9. אחריות:

9.1 האחריות על טיב המוצר היא על היבואן/היצרן בלבד. לא תחול כל אחריות על “עולם הטכנולוגיה והחשמל” לטיב המוצר ולתקינותו.

9.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האחריות של “עולם הטכנולוגיה והחשמל” לא תחרוג בכל מקרה מגובה מחיר המוצר בלבד ותחול רק למקרה של טעות בתיאור המוצר או תנאי המכירה.

9.3 “עולם הטכנולוגיה והחשמל” תחזיר לקונה את הסכום ששילם, או תחליף לו את המוצר, אם העסקה בוטלה כדין, ובהתקיים כל התנאים הבאים:
9.3.1 לא נעשה שימוש במוצר והוא הוחזר באריזתו המקורית.

9.3.2 החזרת המוצר התבצעה בתוך 14 יום מביצוע העסקה ועם החשבונית המקורית.
9.3.3 פרטיו המלאים של הקונה יצורפו למוצר שהוחזר והוא יאשר ל”עולם הטכנולוגיה והחשמל” לספק את הפרטים הללו ליבואן/יצרן.

10. ביטול רכישה על ידי הקונה:

10.1 ביטול הרכישה על ידי הקונה בכפוף ל*חוק הגנת הצרכן סעיפים 14ג’ ו-14ג1 ובתנאים האמורים בהם. בהתאם לתנאי חוק זה רשאי “עולם הטכנולוגיה והחשמל” לגבות דמי ביטול בגובה 100 ₪ או 5% לפי הנמוך ביניהם. יש לצרף למוצר את החשבונית המקורית.

10.2 ביטול הרכישה על ידי הקונה בתנאים הבאים:
10.2.1 הקונה יודיע על הביטול במייל ל”עולם הטכנולוגיה והחשמל” בתוך 14 יום מביצוע העסקה.
10.2.2 הקונה יחזיר את המוצר ל”עולם הטכנולוגיה והחשמל” באריזתו המקורית וללא שום נזק או פגם ועם החשבונית המקורית.

10.3 בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

11. סודיות ופרטיות

כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.

החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.

החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.

למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

12. דברים חשובים:

12.1 הגשת הצעה בשם בדוי היא עבירה פלילית ו”עולם הטכנולוגיה והחשמל” רשאי להעביר את פרטי ההצעה והמציע למשטרת ישראל.

12.2 אם כתוצאה מגורמים שאינם תלויים ב”עולם הטכנולוגיה והחשמל” כמו כוח עליון וכדומה “עולם הטכנולוגיה והחשמל” לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו כלפי הקונה “עולם הטכנולוגיה והחשמל” יהיה רשאי לבטל את הקנייה ולהחזיר לקונה את כספו, ובכפוף להשבה כאמור לא תהיה שום טענה או תביעה כלפי “עולם הטכנולוגיה והחשמל”.

12.3 טעות שנגרמה על ידי “עולם הטכנולוגיה והחשמל” בתיאור המוצר או תנאי המכירה תאפשר לקונה לבטל את העסקה תוך 14 יום מקבלת המוצר וללא תשלום דמי ביטול, בכפוף לכך שהקונה פעל כאמור בסעיף 9 לעיל. במקרה כזה יושב לקונה הסכום ששילם ובכפוף להשבה לא תהיה לו כל טענה או תביעה.

12.4 “עולם הטכנולוגיה והחשמל” שומר לעצמו את הזכות לקבוע תקנונים נוספים ספציפיים למוצרים או מכירות ובמקרה כזה כל תקנון מיוחד שייקבע על ידי “עולם הטכנולוגיה והחשמל” יגבר על תקנון זה.

12.5 “עולם הטכנולוגיה והחשמל” יהיה זכאי לשנות או לתקן את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתו וללא הודעה מוקדמת.

12.6 כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה – תוכן, עיצוב גרפי, תכנות וכדומה הינם בבעלות “עולם הטכנולוגיה והחשמל” בלבד.

* עסקת מכר מרחוק – חוק הגנת הצרכן
14ג.(א)בשיווק מרחוק חייב העוסק לגלות לצרכן פרטים אלה לפחות:
(1)השם, מספר הזהות והכתובת של העוסק בארץ ובחוץ לארץ;
(2)התכונות העיקריות של הנכס או של השירות;
(3)מחיר הנכס או השירות ותנאי התשלום האפשריים;
(4)מועד ודרך הספקת הנכס או השירות;
(5)התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף;
(6)פרטים בדבר אחריות לנכס;
(7)פרטים בדבר זכות הצרכן לבטל את החוזה בהתאם להוראות סעיף קטן (ג) או סעיף 14ג1(ג).
(ב)בעסקת מכר מרחוק יספק העוסק לצרכן בכתב, בעברית או בשפה שבה נעשתה הפניה לשיווק, לא יאוחר ממועד הספקת הנכס או השירות, מסמך הכולל פרטים אלה:
(1)הפרטים האמורים בסעיף קטן (א)(1) ו-(2);
(2)מחיר הנכס או השירות ותנאי התשלום החלים על העסקה;
(3)האופן שבו יכול הצרכן לממש את זכותו לבטל את העסקה בהתאם להוראות סעיף קטן (ג) או סעיף 14ג1(ג);
(4)שם היצרן וארץ ייצור הנכס;
(5)מידע בדבר האחריות לנכס או לשירות;
(6)תנאים נוספים החלים על העסקה.
(ב)בעסקת מכר מרחוק יספק העוסק לצרכן בכתב, בעברית או בשפה שבה נעשתה הפניה לשיווק, לא יאוחר ממועד הספקת הנכס או השירות, מסמך הכולל פרטים אלה:
(1)הפרטים האמורים בסעיף קטן (א)(1) ו-(2);
(2)מחיר הנכס או השירות ותנאי התשלום החלים על העסקה;
(3)האופן שבו יכול הצרכן לממש את זכותו לבטל את העסקה בהתאם להוראות סעיף קטן (ג) או סעיף 14ג1(ג);
(4)שם היצרן וארץ ייצור הנכס;
(5)מידע בדבר האחריות לנכס או לשירות;
(6)תנאים נוספים החלים על העסקה.
(ג)בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל את העסקה –
(1)בנכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר מביניהם;
(2)בשירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

סעיף 14ג1(ג) לחוק הגנת הצרכן –
(ג) בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב), לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.