10. ביטול רכישה על ידי הקונה:

10.1 ביטול הרכישה על ידי הקונה בכפוף ל*חוק הגנת הצרכן סעיפים 14ג’ ו-14ג1 ובתנאים האמורים בהם. בהתאם לתנאי חוק זה רשאי “עולם הטכנולוגיה והחשמל” לגבות דמי ביטול בגובה 100 ₪ או 5% לפי הנמוך ביניהם. יש לצרף למוצר את החשבונית המקורית.

10.2 ביטול הרכישה על ידי הקונה בתנאים הבאים:
10.2.1 הקונה יודיע על הביטול במייל ל”עולם הטכנולוגיה והחשמל” בתוך 14 יום מביצוע העסקה.
10.2.2 הקונה יחזיר את המוצר ל”עולם הטכנולוגיה והחשמל” באריזתו המקורית וללא שום נזק או פגם ועם החשבונית המקורית.

10.3 בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.